search

Best photos of the month, May 2019.

Eurasian Collared Dove | Dmitry Porshnev | 8

Eurasian Curlew | Nadezhda Bogomyakova | 6

Siberian Jay | Nadezhda Bogomyakova | 5

Common Rosefinch | Dmitry Porshnev | 4

calendar

2019

jan feb mar apr
may jun jul aug
sep oct nov dec

2018

jan feb mar apr
may jun jul aug
sep oct nov dec

rare birds records


Ivory Gull (Pagophila eburnea)

© Dmitry Nizovtsev
2016-07-30
Bely Island, YNAO.

Third observation on Beliyu Island


Eurasian Eagle-Owl (Bubo bubo)

© Anastasia Lozovskaya
2018-12-28
Tyumen region, Tyumen

Photofact of Eagle Owl observation in Tyumen


Brambling (Fringilla montifringilla)

© Maksim Mitropolskiy
2018-01-14
Tyumen region, Tyumen

One of the first winter observation of Brumbling in Tyumen region


Common Shelduck (Tadorna tadorna)

© Alexander Yakovlev
2018-07-01
Yamal Yamal-Nenets autonomous region

Too far to the North!